Frederikssund
Idrætsråd

- Et samarbejde mellem idrætsforeninger.

Frederikssund Idrætsråd blev oprettet den 9. november 2005 for at sikre idrætten de bedste vilkår i den nye store kommune, der blev en realitet 1. januar 2007, da Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup blev slået sammen til en kommune (Frederikssund Kommune).

Vi er til for idrætten

Hvem er vi?

Frederikssund Idrætsråd (FIR) er idrættens paraplyorganisation i Frederikssund Kommune og arbejder for at sikre idrætten de bedste vilkår i kommunen.
Idrætsrådets formål er at:

• fremme idrætslivet i kommunen,
• arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene,
• virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne og
• varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Frederikssund Kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af enten Danmarks Idræts-Forbund, DGI eller DFIF, kan optages som medlem.  

FIR ledes af en bestyrelse, der består af 11 personer – 9 der vælges af årsmødet og 2 udpeget af Frederikssund Kommune blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.  

Vi er til for idrætten

Hvad laver
vi så?

Frederikssund Kommune har i en samarbejdsaftale med FIR forpligtet sig til at høre FIR på følgende områder
• Visioner, politikker, strategier og handleplaner – såvel eksisterende som kommende
• Budget
• Regelsæt for tilskud, lokalefordeling og hæderspriser
• Anlægsprojekter som kræver politisk godkendelse
• Renovering af anlægsprojekter
• Udarbejdelse af lokalplaner der vedrører idrætsområdet
• Byplanlægning
• Restriktioner som følge af miljøregler eller andet, som har indflydelse på idrætsområdets benyttelse af naturen.
• FIR skal høres, når der søges midler fra idrætsfacilitetspuljen over 15.000 kr.

Årlige møder med Fritidsudvalget:

2 – 3 repræsentanter fra FIR mødes 2 gange om året sammen med repræsentanter for kulturen og spejderne med Fritidsudvalget med en dagsorden, der dels er bestemt af udvalget dels af de tre interesseorganisationer.

Lokalefordeling:

Frederikssund Kommune har (i samarbejde med FIR) i 2017 indført nye regler for lokalefordelingen. Reglerne skal sikre at foreninger og borgere har et sæt klare og objektive regler for fordelingsprocessen. Disse lokalefordelingsregler hviler på den kommunale ligeretsgrundsætning om at borgere skal stilles lige ud fra objektive regler. Grundlæggende skal reglerne sikre at fordelingen af den samlede mængde tid i kommunale faciliteter fordeles efter foreningernes medlemstal.

Frederikssund Idrætsråd er ansvarlig for fordelingsprocessen for lokaler afsat til idrætsformål, med administrativ hjælp fra Kultur og Fritid! 

Årlige møder med Fritidsudvalget:

2 – 3 repræsentanter fra FIR mødes 2 gange om året sammen med repræsentanter for kulturen og spejderne med Fritidsudvalget med en dagsorden, der dels er bestemt af udvalget dels af de tre interesseorganisationer.

Vi er til for idrætten

Repræsenteret i mange
kommunale udvalg:

I takt med kommunens stigende forståelse (og anerkendelse) for rådets arbejde er vi blevet inviteret med i mange udvalg.
Der kan nævnes:
• Talentrådet
• Vinge (idrætsdelen)
• Havnebadet
• Helhedsplan for Skibby
• Folkeoplysningsudvalget
• Aktiv Fritid
• Fritidspasset
• Følgegruppe for idrætsbyen
 
6-9 bestyrelsesmøder om året:
Alle disse ting afrapporteres og bearbejdes ved vores bestyrelses møder. Disse afholdes efter behov (dog min. 6 gange om året) på skift rundt om i kommunen

Hvorfor skal din klub være med?

✓  Som det fremgår af ovenstående er idrætsrådet involveret i rigtigt mange ting, og der bliver brugt megen fritid på arbejdet. Det er derfor vigtigt for os, at vi føler, at hele idrætten står bag os og støtter os i arbejdet.

✓  For at vores meninger skal have så stor indflydelse på kommunen som muligt, er det meget vigtigt, at vi taler for så mange klubber og idrætsudøvere som muligt – har vi ikke dem med, mister vi legitimitet.

✓  Når din klub er medlem, får I medindflydelse på udpegningen af bestyrelsen og dermed på al det arbejde, som denne udfører – I er med til at påvirke udviklingen af hele idrætslivet i kommunen.

✓ Når din klub er medlem, får vi mere slagkraft over for omverdenen.

✓ Jeres forening får direkte kontakt til idrætsrådet som på de 6-8 møder årligt kan lægge pres på det politiske niveau.

✓ Med alle idrætsforeninger som medlemmer af idrætsrådet, har vi en stærk stemme som vægtes og tages alvorligt hos byrådet i Frederikssund kommune.

Byrådet i Frederikssund har valgt at Frederikssund Idrætsråd skal være foreningernes talerør ind i byrådet via Fritids og Kulturudvalget, hvilket betyder, at det er igennem idrætsrådet, jeres forening vil have den stærkeste stemme